پایان نامه تاثیر رضایتمندی شغلی بر افزایش بهره وری کارکنان پایان نامه تاثیر رضایتمندی شغلی بر افزایش بهره وری کارکنان

دسته : اقتصاد

فرمت فایل : word

حجم فایل : 263 KB

تعداد صفحات : 135

بازدیدها : 333

برچسبها : رضایتمندی شغلی بهره وری کارکنان تحقیق

مبلغ : 12000 تومان

خرید این فایل

پایان نامه تاثیر رضایتمندی شغلی بر افزایش بهره وری کارکنان

دانلود پایان نامه تحقیق و بررسی چگونگی تأثیر رضایتمندی شغلی در افزایش بهره وری کارکنان دفتر مرکزی کمیته امداد امام خمینی (ره)

پایان نامه پروژه تحقیقاتی بررسی چگونگی تأثیر رضایتمندی شغلی در افزایش بهره وری کارکنان دفتر مرکزی کمیته امداد امام خمینی (ره)

اهداف تحقیق:

شناسایی، مهمترین عوامل ایجاد کننده رضایت شغلی در بین اعضای جامعه مورد بررسی، ارائه پیشنهادهای مناسب در جهت مدیریت صحیح بر رضایت شغلی در سازمان با توجه به نتایج حاصل از تحقیق.

روش شناسایی تحقیق:

پژوهش حاضر از نوع کاربردی است و روش آن توصیفی است و برای جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده شده است.

جامعه آماری و نمونه گیری:

جامعه آماری، کارکنان معاونت اداری و مالی کمیته امداد امام خمینی (ره) دفتر مرکزی است که تعداد آنها حدودا 84 نفر می باشد

هدف اصلی پایان نامه شناخت عوامل اساسی و موثر بر رضایت مندی شغلی کارکنان است، تا با شناخت آن بتوان زمینه بهبود و پیشرفت در کار و تأمین سلامت روانی افراد را فراهم کرد. علاقه و عدم رضایت شغلی دارای پیامدهای مثبت و منفی زیادی است، اما باید توجه کرد که برای به دست آوردن رضایت شغلی نمی توان عامل و دلیل ثابت و مشخصی را معین کرد.

هر تحقیق به زمان و مکان خاصی تعلق دارد و علتی که در یک تحقیق در فعالیت کاری موثر است، ممکن است در شرایط زمانی و مکانی دیگر در فعالیت شغلی بی تأثیر جلوه کند، در نتیجه هدف اصلی این تحقیق مجموعه عواملی است که موجب عدم رضایت و علاقه شغلی و برآورد میزان موثر بهره وری این عوامل بر پدیده مورد مطالعه است.

هدفهای تحقیق عبارتند از:

- تعیین میزان عدم رضایت و علاقه شغلی کارمندان

- شناخت علل موثر در تمایل و گرایش در رضایت و نارضایتی شغلی

- درک میزان و تأثیر مشکلات و مسائلی مانند مسکن، اتومبیل، تحصیلات و وضعیت تأهل در رضایتمندی شغلی کارمندان

عوامل موثر بر رضایت شغلی

ایجاد رضایت شغلی در فرد بستگی به عوامل متعددی دارد که در کنار هم موجب حصول نتیجه مطلوب می شوند و چه بسا نبود یک عامل فرد را در زمره اشخاص ناراضی از شغل خویش قرار دهد. عواملی از قبیل: میزان درآمد، نفس و ماهیت کار و جایگاه اجتماعی آن، وجهه و اعتبار سازمانی، ارتقاء شغلی، ایمنی شغلی، عدم ابهام در نقش، شرایط فیزیکی کار، ساختار و فرهنگ سازمانی و ارتباط با همکاران، توجه به ویژگی های شخصیتیفرد، ارزیابی عملکرد، تناسب، انعطاف، نوآوری ورویکردها و... که دراین مجال اشاره ومروری گذرا به تعدادی ازآنها می نماییم....

رضایت شغلی و بهره وری

بر اساس آنچه گفته شد، بدیهی است که رضایتمندی افراد از مشاغل خود، نسبتی مستقیم با بهره وری دارد، برای تبیین بهتر این رابطه جا دارد به نقش سرمایه عظیم و ارزشمند نیروی انسانی در بهره وری اشاره شود. انسان محور بهره وری است. کلیه سازمانها با هر مأموریتی که دارند باید بیشترین امکانات را به آموزش و پرورش انسان ها از ابعاد مختلف، اختصاص دهند، مواردی همچون آموزشهای رفتاری-شغلی و تخصصی- قوانین و مقررات و آموزش شرح وظایف، آموزش فکر، خودآموزی و دیگرآموزی، آموزش خانواده به ترتیب تقویت کار گروهی، تسلط بر شغل، شناخت داخل و خارج سازمان، شناخت حدود و عمق وظایف، نوآوری، پیدایش وت وسعه اصل فرد و سازمان یادگیرنده، تفاهم فی مابین خانواده های شاغلین و سازمان را در پی خواهد داشت، که در آخر به ایجاد و استقرار، پرورش و گسترش، کاربردی شدن و استمرار بهره وری و درکل به ارتقای آن درسازمان خواهد انجامید.

بنابراین، رویکرد منظم و مستمر انطباق فرد مناسب با شغل مناسب در زمان مناسب که در برگیرنده هر دو مفهوم رضایت شغلی و بهره وری می باشد بهترین گزینه و راهکار به شمار می رود.

فهرست مطالب

فصل اول: طرح تحقیق

مقدمه

اهمیت و ضرورت تحقیق

بیان مسأله

اهداف تحقیق

فصل دوم: ادبیات تحقیق

مقدمه

پیشینه تحقیق

بخش اول: مباحث نظری

قسمت اول: تاریخچه ماهیت و ضرورت فشارهای عصبی و روانی

الف: تاریخچه مطالعات مربوط به فشارهای عصبی و روانی

ب: استرس و نگرش های مربوط به آن

ج: ماهیت فشارهای عصبی روانی

د: ضرورت مطالعه فشارهای عصبی و روانی

قسمت دوم: عوامل ایجاد کننده فشارهای عصبی و روانی

الف: عدم اطمینان و فقدان کنترل

ب: سنگینی و سبک کار

ج: عدم امنیت شغلی

د: ارزیابی عملکرد

قسمت سوم: پیامدهای فشارهای عصبی و روانی

الف: علائم فیزیولوژیکی جسمانی

ب: علائم روانی

ج: علائم رفتاری

پیامدهای سازمانی فشارهای عصبی و روانی

قسمت چهارم: مدیریت فشارهای عصبی و روانی

الف: مدیریت بر استرس در سطح فردی

ب: مدیریت بر استرس در سطح سازمانی

قسمت پنجم: رضایت شغلی

الف: تعریف رضایت شغلی

ب: روش های اندازه گیری و رضایت شغلی

ج: نظریه های رضایت شغلی

د: عوامل ایجاد کننده رضایت شغلی

ه : پیامدهای رضایت شغلی

بخش دوم: تاریخچه، اهداف و وظایف کمیته امداد امام خمینی (ره)

تاریخچه:

ارکان کمیته امداد امام خمینی (ره)

اهداف وظایف

فعالیت های عمده

فصل سوم: روش تحقیق

روش تحقیق

جامعه آماری

حجم نمونه و روش نمونه گیری

ابزار سنجش متغیرها

روایی پرسشنامه ها

روشهای جمع آوری اطلاعات

روشهای آماری و تحلیل داده های تحقیق

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های تحقیق

تجزیه و تحلیل اطلاعات

فصل پنجم: بحث و تفسیر نتایج پژوهش

نتایج مربوط به جداول توصیفی (تک بعدی)

نتایج مربوط به جداول تحلیلی (دوبعدی)

مشکلات و محدودیت های تحقیقی

پیشنهادات

فهرست منابع

فهرست مجلات و پایان نامه ها

پیوست ها

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید