مقاله حسابداری پیمان های بلند مدت

مقاله حسابداری پیمان های بلند مدت مقاله حسابداری پیمان های بلند مدت

دسته : حسابداری

فرمت فایل : word

حجم فایل : 173 KB

تعداد صفحات : 45

بازدیدها : 297

برچسبها : حسابداری پیمان پیمان های بلند مدت مقاله حسابداری

مبلغ : 4000 تومان

خرید این فایل

دانلود مقاله بررسی حسابداری پیمان های بلند مدت

مقاله حسابداری پیمان های بلند مدت

مقدمه

پیمانکاری فعالیتی گسترده است که حوزه های متنوعی مانند سد سازی، راه سازی، ساختمان سازی، تاسیسات نفت و گاز و خدمات را پوشش می دهد. فرآیند پیمانکاری دارای جزئیات فنی زیادی است که از تهیه اسناد مناقصه شروع می شود و تا تحویل قطعی کار به کار فرما ادامه می یابد.

مهم ترین مسئله حسابداری برای پیمانهای بلند مدت زمان شناسایی درآمد و سود و یا به عبارت دیگر تخصیص درآمدها و هزینه های پیمان به دوره هایی است که در آن دوره ها عملیات موضوع پیمان اجرا می شود.

اجرای یک پیمان توسط پیمانکار ممکن است در دوره های حسابداری مختلف واقع شود اگر پیمانکار درآمد پیمان را پس از تمکیل پیمان شناسایی کند و در طول اجرای پیمان از شناسایی درآمد خودداری کند صورت سود و زیان پیمانکار در دوره اجرای پیمان، نتایج عملکرد را متناسب با کار انجام شده نشان نمی دهد.

استاندارد حسابداری شماره 9 برای حسابداری پیمان های بلند مدت در صورت های مالی پیمانکار بکار گرفته می شود و برای حسابداری در صورت های کارفرما کاربرد ندارد. کارفرما برای حسابداری دارایی در جریان ساخت معمولاً از ضوابط استاندارد حسابداری شماره 11 (داراییهای ثابت مشهود) و شماره ۸(موجودی مواد و کالا) تبعیت می کند. اگر چه به عنوان استاندارد پیمان بلند مدت است و به طور معمول پیمان بلند مدت بیش از یکسال به طول می انجامد. اما الزامات استاندارد برای پیمانهای که مدت آن از یک سال کمتر است نیز کاربرد دارد.

تعاریف

پیمان بلند مدت: پیمانی است که برای طراحی، تولید یا ساخت یک دارایی منفرد قابل ملاحظه یا ارائه خدمات منعقد می شود و مدت زمان لازم برای تکمیل پیمان چنان است که فعالیت پیمان در دوره های مالی متفاوت قرار می گیرد.

پیمان مقطوع: پیمان بلند مدتی است که به موجب آن پیمانکار با یک مبلغ مقطوع برای کل پیمان یا یک نرخ ثابت برای هر واحد موضوع پیمان که در برخی موارد ممکن است بر اساس مواردی خاص مشمول تعدیل قرار گیرد توافق می کند.

پیمان امانی (پیمان با حق الزحمه مبتنی بر مخارج): پیمان بلند مدتی است که به موجب آن مخارج قابل قبول یا مشخص شده در متن پیمان به پیمانکار تادیه و درصد معینی از مخارج مزبور یا حق الزحمه ثابتی نیز به پیمانکار پرداخت می شود.

صورت وضعیت: صورت حسابی است که وضعیت کارهای انجام شده را، از ابتدای کار تا تاریخ صورت وضعیت، به صورت انباشته نشان می دهد و به طور ادواری (معمولاً ماهانه) برای کارفرما فرستاده می شود.

تعدیل قرارداد: تعدیل قرار داد اولیه به گونه ای که شرایط آن بدون افزودن شرط جدیدی تغیر می یابد.

ادعاها: مبالغ مازاد بر مبلغ قرارداد که پیمانکار به دلیل تاخیر کارفرما، اشتباه در تعیین مشخصات و طراحی، تغییرات توافق شده در کار یا در سایر رخدادهایی که ادعا می شود عامل مخارج پیش بینی نشده است، از کارفرما مطالبه می کند.

پیمان در جریان پیشرفت: حسابی که برای انباشت مخارج ساخت پروژه استفاده می شود.

روش درصد پیشرفت کار: یک روش حسابداری است که درآمد قرارداد متناسب با پیشرفت کار شناسایی می شود.

روش کار تکمیل شده: یک روش حسابداری است که درآمد قرارداد در هنگام تکمیل پیمان شناسایی می شود.

مخارج پیش از قرارداد: مخارجی که قبل از انعقاد قرار داد انجام می شود(مانند تهیه نقشه، خرید تجهیزات خاص، …)

مرکز سود: واحد انباشت درآمدها و هزینه ها برای اندازه گیری عملکرد قرارداد

پیمانکار جزء: شخص حقیقی یا حقوقی است که تخصص در انجام کارهای اجرایی دارد و پیمانکار برای اجرای بخشی از عملیات پیمان با او قرارداد می بندد.

تکمیل اساسی: مقطعی که در آن کارهای مهم قرارداد تکمیل شده است و تنهامخارج و خطرات بالقوه اندکی باقی مانده است.

پیش دریافت پیمان: بخشی از مبالغ دریافتنی توسط پیمانکار است که کار مربوط به آن تا تاریخ ترازنامه انجام نشده است.

مبالغ دریافتنی بابت پیشرفت کار عبارت است از:

الف. علی الحسابها: مبالغی است که به طور موقت در قبال صورت حسابهای صادره در دست بررسی دریافت می شود.

ب. سایر دریافتها: عبارت است از اقلامی که ماهیت علی الحساب نداشته، لیکن در قبال پیشرفت کار دریافت می شود و نیز در برگیرنده آن بخش از مبالغ پیش دریافت پیمان است که کار مربوط به آن تا تاریخ ترازنامه انجام شده است.

زیانهای قابل پیش بینی: زیانهایی است که انتظار می رود در طول مدت پیمان ایجاد شود(با احتساب مبالغ برآوری هزینه کارهای اصلاحی و تضمینی و هر گونه هزینه های مشابهی که تحت شرایط پیمان قابل بازیافت نیست، مبلغ زیان مذکور بدون توجه به موارد زیر برآورد می شود:

الف. شروع یا عدم شروع کار پیمان

ب. حصه ای از کار که تا تاریخ ترازنامه انجام شده است.

ج. میزان سودی که انتظار می رود از پیمانهای دیگر (به استثنای پیمانهای که پیمان واحد تلقی می شود) حاصل شود.

دستگاه نظارت (مهندس مشاور): عبارت است از شخص حقیقی یا حقوقی که کارفرما به منظور اجرای تعهداتی که پیمانکار بر طبق مفاد پیمان به عهده گرفته، تعیین و به پیمانکار کتباً معرفی می نماید.

رئیس کارگاه: رئیس کارگاه، شخصی است که از طرف پیمانکار به منظور اجرای عملیات موضوع پیمان در کارگاه به کارفرما یا دستگاه نظارت معرفی می شود.

مراحل اجرای طرح

طرح های بلند مدت پیمانکاری معمولاً در سه مرحله مطالعات مقدماتی، مطالعات تفصیلی، اجرا و نظارت انجام می شود که هر یک از مراحل در ادامه ی مقاله دانلود شده تشریح شده است ...

ارجاع کار به پیمانکار

کارفرما پس از پایان مراحل مطالعاتی، وارد مرحله اجرا می شود که در نخستین گام باید پیمانکار را انتخاب کند. پیمانکار در بسیاری از موارد از طریق مناقصه انتخاب می شود. در شرکتهای خصوصی ضوابط مناقصه معمولاً در آیین نامه معاملات خاص هر شرکت مشخص می شود. بخش دولتی باید در برگزاری مناقصه و در تدوین آیین نامه معاملات، قانون برگزاری مناقصات را رعایت کند.

طبق این قانون، مناقصات از نظر مراحل بررسی به دو گروه طبقه بندی می شود:

* مناقصه یک مرحله ای: مناقصه ای که در آن نیازی به ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها نباشد. در این مناقصه پاکتهای پیشنهاد مناقصه گران در یک جلسه گشوده و در همان جلسه برنده مناقصه تعیین می شود.

* مناقصه دو مرحله ای: مناقصه ای است که به تشخیص مناقصه گذار، بررسی فنی بازرگانی پیشنهادها لازم باشد. در این مناقصه کمیته فنی بازرگانی تشکیل می شود و نتایج ارزیابی فنی و بازرگانی پیشنهادها را به کمیسیون مناقصه گزارش می کند و برنده مناقصه تعیین می شود.

مناقصات از نظر روش دعوت مناقصه گران به دو گروه تقسیم می شود:

* مناقصه عمومی: مناقصه ای است که در آن فراخوان مناقصه از طریق آگهی عمومی به اطلاع مناقصه گران می رسد.

* مناقصه محدود: مناقصه ای که در آن به تشخیص و مسئولیت بالاترین مقام دستگاه مناقصه گذار، محدودیت برگزاری مناقصه عمومی با ذکر ادله تائید می شود. فراخوان مناقصه از طریق ارسال دعوتنامه برای مناقصه گران صلاحیتدار به اطلاع آنها می رسد.

از نظر حسابداری مرحله مناقصه برای پیمانکار دارای مخارجی است که عموماً مخارج پیش از قرارداد نامیده می شود. مانند حق الزحمه مهندسان برای قیمت گذاری، مخارج خرید اسناد مناقصه و مخارجی را که کارفرما در این مرحله برای چاپ آگهی و دعوت از پیمانکاران انجام می دهد و به حساب هزینه مطالعاتی طرح منظور می شود. ...

فهرست مطالب مقاله

مقدمه

تعاریف

مراحل اجرای طرح

ارجاع کار به پیمانکار

انعقاد قرارداد

دفاتر پیمانکار

دفتر کارفرما

تحویل و تجهیز کارگاه

اجرای عملیات اصلی

تهیه صورت وضعیت کارهای انجام شده

تحویل موقت

تهیه صورت وضعیت قطعی

صورتحساب نهایی

روش حسابداری پیمانهای بلند مدت

مخارج قبل از انعقاد پیمان

مخارج اجرای پیمان

مخارج پیمانکار جزء (دست دوم)

مخارجی برآوردی تکمیل پیمان

تهیه صورت وضعیت

درآمد پیمان

نحوه اندازه گیری درصد پیشرفت پیمان

نحوه ارائه در صورتهای مالی

مواد و مصالح پای کار

شناسایی زیان مورد انتظار

ناممکن بودن اندازه گیری ما حصل پیمان به گونه اتکا پذیر

تجزیه و ترکیب پیمانها

تجزیه پیمان

تغییر در برآورد

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید