پایان نامه بررسی تأثیر تیپ بندی المانهای سازه ای در رفتار لرز ه ای ساز ه های بتن آرمه پایان نامه بررسی تأثیر تیپ بندی المانهای سازه ای در رفتار لرز ه ای ساز ه های بتن آرمه

دسته : عمران

فرمت فایل : word

حجم فایل : 2900 KB

تعداد صفحات : 147

بازدیدها : 305

برچسبها : دانلود پایان نامه پژوهش پروژه

مبلغ : 9000 تومان

خرید این فایل

پایان نامه بررسی تأثیر تیپ بندی المانهای سازه ای در رفتار لرز ه ای ساز ه های بتن آرمه

پایان نامه بررسی تأثیر تیپ بندی المانهای سازه ای در رفتار لرز ه ای ساز ه های بتن آرمه

پایان نامه بررسی تأثیر تیپ بندی المانهای سازه ای در رفتار لرز ه ای ساز ه های بتن آرمه

چکیده

یکی از مسائلی که رفتار لرزه ای سازه ها را تحت تأثیر قرار داده و طراحی را بدان وابسته می سازد تیپ بندی المان های سازه ای به هنگام آنالیز و طراحی سازه می باشد. این نوع تیپ بندی بیشتر به خاطر سهولت اجرا و سادگی کار صورت می گیرد. در این پایان نامه به بررسی تاثیر این تیپ بندی در سازه های قاب خمشی بتن آرمه پرداخته شده است . در این تحقیق به بررسی تاثیر تیپ بندی اعضاء بتنی شامل ستونها بر روی رفتار غیر خطی سازه های ٤، ٨ و ١٢ طبقه بتن آرمه و پاسخ های سازه نظیر حد اکثر تغییر مکان ، شاخص های خسارت و ... (با تیپ بندی و بدون تیپ بندی ) پرداخته شده است تا نتایج مثبت و منفی این تیپ بندی ها که هم اکنون در طراحی و اجرای سازه کاملاً مرسوم می باشد روشن گردد. سازه های مورد نظر تحت رکورد زلزله طبس با شتاب های حداکثر (PGA) متفاوت مورد تحلیل دینامیکی غیرخطی قرار گرفته و شاخص های خسارت به تفکیک طبقات و شاخص های کلی خسارت بر مبنای  شاخص خسارت Park-Ang-Wen محاسبه و ارائه شده است . 

کلیات

تیپ بندی و یکسان سازی المان های سازه ای از مواردی است که به هنگام اجرای سازه موجب سهولت و سرعت اجرا شده و باعث افزایش کیفیت ساخت می گردد. این نوع تیپ بندی هم اکنون در طراحی و اجرای سازه ها کاملاً مرسوم می باشد. تیپ بندی المان های سازه ای ، گرچه باعث سهولت اجرا شده ، خطای حین ساخت را کاهش داده و مزایای دیگری را نیز دارد اما از سویی دیگر رفتار سازه را به هنگام زلزله تحت تأثیر قرار داده و تیپ بندی نامناسب المان ها ممکن است هدف اصلی طرح ، یعنی ایمنی سازه را تحت الشعاع قرار دهد. 

سیستم باربر جانبی

سیستم باربر جانبی (سیستم لرزه بر) کلیه سازه ها بر طبق آئین نامه ٢٨٠٠ (ویرایش دوم ) از لحاظ شکل پذیری از نوع قاب خمشی بتنی متوسط (ضریب رفتار برابر ٨) انتخاب شده است . 

بارگذاری به کار رفته در تحلیل خطی و طراحی سازه ها

کلیه بارهای وارد بر سازه بر اساس آئین  نامه ٥١٩ ایران [١٣] و بارگذاری لرزه ای سازه نیز بر طبق آئین نامه استاندارد ٢٨٠٠ [١٤] انجام شده است .

محل احداث ساختمان ها در شهر تهران و کاربری آنها مسکونی فرض گردیده است . 

بارگذاری لرزه ای

ساختمان در پلان و ارتفاع منظم محسوب گردیده و بارگذاری لرزه ای از روش استاتیکی معادل انجام شده است .

محل احداث ساختمان ها در تهران (خطر نسبی خیلی زیاد؛ 0.35=A) و سیستم باربر جانبی نیز در هر دو جهت قاب خمشی متوسط (8=Rx=Ry) در نظر گرفته شده است . همچنین گروه بندی ساختمان ها از نظر اهمیت ، مسکونی (1=I) و نوع زمین بر مبنای آئین نامه ٢٨٠٠ تیپ II فرض شده است . 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                             صفحه

چکیده ..........................................................................................................................................١

فصل اول : مقدمه

١-١- کلیات ..........................................................................................................................٣

١-٢- هدف کلی پایان نامه .....................................................................................................٤

١-٣- ساختار پایان نامه .........................................................................................................٤

فصل دوم : تعریف مسئله و روش تحقیق

٢-١- مقدمه ..........................................................................................................................٨

٢-٢- معرفی و بررسی ساختمان های انتخاب شده برای مطالعه ............................................٨

٢-٢-١- سیستم باربر جانبی .................................................................................................٩

٢-٢-٢- بارگذاری به کار رفته در تحلیل خطی و طراحی سازه ها........................................٩

٢-٣- نحوه تیپ بندی و تعریف مسئله ................................................................................١٢

٢-٤- فرضیات تحلیل و طراحی سازه ها.............................................................................١٥

٢-٤-١- تحلیل خطی و طراحی سازه ها.............................................................................١٥

٢-٤-٢- تحلیل غیر خطی (استاتیکی و دینامیکی )..............................................................١٥

٢-٥- حجم تحلیل های غیرخطی انجام شده .......................................................................١٦

 ٢-٦- راستای انتخابی برای تحلیل غیرخطی سازه ها...........................................................١٧

 ٢-٧- مطالعات ویژه بر روی سازه های ٨ طبقه ....................................................................١٨

فصل سوم : معرفی و مروری بر ویژگی های برنامه IDARC در تحلیل غیرخطی سازه های  بتن مسلح

٣-١- مقدمه ........................................................................................................................٢٠

٣-٢- خصوصیات و ویژگی های کلی برنامه .......................................................................٢٢

٣-٣- روند تحلیل و خروجی های به دست آمده از آنالیز...................................................٢٣

٣-٤- مدل های المان های سازه ای موجود در برنامه ............................................................٢٤

٣-٥- مدل های هیسترتیک غیرخطی در برنامه IDARC......................................................31

٣-٥-١- خصوصیات غیرخطی بتن و فولاد........................................................................٣١

٣-٥-٢-  مدل های هیسترتیک موجود در برنامه IDARC...................................................38

٣-٦- گزینه های موجود در برنامه برای انواع تحلیل های استاتیکی و دینامیکی ..................٤٣

٣-٧- محاسبات شاخص خسارت ......................................................................................٥٢

فصل چهارم : مروری بر شاخص های خسارت در ارزیابی آسیب پذیری سازه ها

٤-١- مقدمه ........................................................................................................................٥٤

٤-٢- تابع خسارت بر مبنای برش پایه ...............................................................................٥٦

٤-٣- شاخص خسارت دوگانه (Dual-Phase) برای بتن و فولاد.......................................٥٧

٤-٤- شاخص خسارت بر مبنای تغییرشکل و شکل پذیری ................................................٥٨

٤-٥- مدل خسارت Chung و همکاران بر مبنای خستگی کم سیکل ..................................٥٩

٤-٦- تابع خسارت Valles &Reinhorn  بر مبنای خستگی کم سیکل ...............................٦٣

٤-٧- یک مدل خسارت سراسری بر مبنای پارامترهای ارتعاشی سازه ...............................٦٤

٤-٨- شاخص خسارت ترکیبی ارائه شده توسط Bracci و همکاران .................................٦٥

٤-٩- شاخص خسارت اصلاح شده Park-Ang.................................................................68

٤-٩-١- محاسبه δu و δy...................................................................................................72

٤-٩-٢- محاسبه β.............................................................................................................74

فصل پنجم : نتایج به دست آمده از آنالیزها و تحلیل های انجام شده

٥-١- مقدمه ........................................................................................................................٧٨

٥-٢- تحلیل دینامیکی غیرخطی (تاریخچه زمانی غیرخطی )..............................................٧٩

٥-٢-١- بررسی تغییرمکان های نسبی طبقات .....................................................................٨١

٥-٢-٢- پاسخ حداکثر تغییرمکان بام در سازه های تیپ بندی شده و تیپ بندی نشده .........٨٧

٥-٢-٣- مطالعه و مقایسه شاخص های خسارت ................................................................٩٠

٥-٢-٤- مطالعه تاریخچه شاخص های کلی خسارت .........................................................٩٣

٥-٢-٥- مقایسه تاریخچه زمان تناوب اصلی سازه ها.......................................................١٠١

٥-٣- تحلیل استاتیکی غیرخطی (تحلیل بار افزون ).........................................................١٠٧

٥-٣-١- روش کنترل نیرو................................................................................................١٠٨

٥-٣-٢- روش کنترل تغییرمکان .......................................................................................١١٠

٥-٤- تحلیل نتایج حاصل از نمودارها..............................................................................١١٣

فصل ششم : تشکیل طبقات نرم در سازه های تیپ بندی شده

٦-١- مقدمه ......................................................................................................................١١٨

٦-٢- تشکیل طبقات نرم ..................................................................................................١١٨

فصل هفتم : نتیجه گیری

نتایج تحقیق .......................................................................................................................١٢٧

توصیه و پیشنهادات ...........................................................................................................١٢٨

منابع و مآخذ

منابع لاتین .........................................................................................................................١٣٠

منابع فارسی ......................................................................................................................١٣١ 

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید