پایان نامه ارزیابی بکارگیری اتوبوس سریع السیر بر شاخصهای عملکردی اتوبوسرانی(مطالعه موردی شهر قم) پایان نامه ارزیابی بکارگیری اتوبوس سریع السیر بر شاخصهای عملکردی اتوبوسرانی(مطالعه موردی شهر قم)

دسته : عمران

فرمت فایل : word

حجم فایل : 5688 KB

تعداد صفحات : 139

بازدیدها : 348

برچسبها : دانلود پایان نامه پژوهش پروژه

مبلغ : 9000 تومان

خرید این فایل

پایان نامه ارزیابی بکارگیری اتوبوس سریع السیر بر شاخصهای عملکردی اتوبوسرانی(مطالعه موردی شهر قم)

پایان نامه ارزیابی بکارگیری اتوبوس سریع السیر بر شاخصهای عملکردی اتوبوسرانی(مطالعه موردی شهر قم)

پایان نامه ارزیابی بکارگیری اتوبوس سریع السیر بر شاخصهای عملکردی اتوبوسرانی(مطالعه موردی شهر قم)

مقدمه

بررسی اجمالی وضعیت حمل و نقل کشورهای پیشرفته و توسعه یافته موید این نکته است که یکی از ویژگیهای عمده اینگونه کشورها در بخش حمل و نقل، برخورداری از شبکه حمل و نقل عمومی گسترده، ایمن و با قابلیت دسترسی آسان می باشد. بهبود سیستم حمل و نقل همگانی از روشهای گوناگونی امکان پذیر است. یکی از این روشها تغییر تکنولوژی و استفاده از سیستم های همگانی سریع مانند تراموا، قطار سبک شهری و مترو است. و روش دیگر بهبود مدیریت سیستم حمل و نقل و استفاده بهتر از امکانات موجود. هدف این پایان نامه ارایه راهکاری بدون صرف هزینه های زیاد است. لذا با توجه به اینکه نقض حمل و نقل عمومی در حمل و نقل شهری بسیار مورد اهمیت می باشد، پایان نامه حاضر در قالب هفت فصل به شرح ذیل به این موضوع می پردازد. فصل اول به کلیات که شامل هدف، پیشینه تحقیق و روش کار است می پردازد. فصل دوم با تاریخچه کوتاهی در مودر حمل و نقل عمومی در ایالات متحده شروع می شود. بعد از این تاریخچه مقدماتی، تعریفا و طبقه بندیهای استفاده شده در حمل و نقل عمومی و همچنین ویژگیهای خدمت دهی و عملکری می آید. ظرفیت مسافر در سیستم حمل و نقل عمومی شهری با وضعیتی مشابه با روش بکار گرفته شده در بزرگراهها بررسی می شود. بالاخره عملکرد راه آهن و اتوبوس ترسیم و مقایسه می شود. در فصل سوم به معرفی ITS و مزایای آن و نیز کاربرد ITS در حمل و نقل عمومی با نگاه ویژه به اتوبوس و نیز مزایای کاربر آن بررسی می گردد. در فصل چهارم به بررسی سامانه های اتوبوسرانی در 17 شهر نمونه در کشور می پردازد و راه حلهایی در جهت افزایش کارآیی این سامانه معرفی میکند.

سیستم حمل و نقل عمومی سریع

سیستمهای ریلی سریع که معموًلا بااسامی متروها، زیرزمینی یامجرانامیده می شوند، باحق حریم های اختصاصی ونسبتاً باسرعت بالاکارمی کنند وبنابراین بالاترین ظرفیت موجود خط راتامین می کنند.

مسیرهای درارتفاع وزیرزمینی متداول هستند. کرایه های یکسان یابراساس منطقه ویاکرایه براساس مسافت ازطریق سیستمهای اتوماتیک یادیگرسیستمهای موجود جمع آوری می شوند. 

فهرست مطالب 

عنوان                                                                                                                                                                        صفحه

چکیده  ............................................................................................................................................................................      ١

مقدمه   ............................................................................................................................................................................    ٢

فصل اول : کلیات

١-١. هدف  .....................................................................................................................................................................    ٣

١-٢ .پیشینه تحقیق  ...................................................................................................................................................    ٣

١-٣ .روش کار  ..............................................................................................................................................................    ٤

فصل دوم

٢-١. تاریخچه توسعه حمل و نقل شهری  ..............................................................................................................    ٥

٢-٢.تعریف و طبقه بندی حمل و نقل عمومی  .....................................................................................................  ١٣

٢-٣.تقاضای حمل و نقل شهری  ..............................................................................................................................  ١٨

٢-٤. روشهای حمل و نقل عمومی  ..........................................................................................................................  ١٩

٢-٥.مقایسه سیستمهای حمل و نقل عمومی  .......................................................................................................  ٣٤

فصل سوم

٣-١.تعریف ITS  ...........................................................................................................................................................  ٣٨

٣-٢.تاریخچه سیستمهای هوشمند در حمل و نقل در دنیا  ...............................................................................  ٣٨

٣-٣. معیاریهای سنجش اثرات کاربرد سیستمهای هوشمند در حمل و نقل عمومی(ITS)  .......................  ٣٩

٣-٤. معرفی انواع سیستمهای هوشمند در حمل و نقل و مزایای آنها  .............................................................  ٤٣

3-5.ITS در حمل و نقل عمومی و مزایای آن  با نگاه ویژه به اتوبوس  ..........................................................    ٥٨

٣-٦. چگونگی انتقال اطلاعات به کاربران حمل و نقل عمومی  .........................................................................    ٦٦

٣-٧. نمونه ایی از سیستم های مدیریت  با کمک ITS    . .....................................................................................  ٦٧

٣-٨.هزینه های ITS  ...................................................................................................................................................  ٧١ 

٣-٩. نتیجه گیری  ........................................................................................................................................................  ٧٢

فصل چهارم

٤-١. طرح تحقیق ، تعاریف و مفاهیم پایه  ...............................................................................................................  ٧٣

٤-٢ . فرضیات  .............................................................................................................................................................   ٧٤

٤-٣. روش تحقیق  .......................................................................................................................................................   ٧٤

٤-٤. مراحل تحقیق  ....................................................................................................................................................   ٧٤

٤-٥.حجم نمونه و روش نمونه گیری  ........................................................................................................................  ٧٥

٤-٦. شناسایی راههای افزایش درآمد سامانه اتوبوسرانی شهر  ...........................................................................  ٧٦

٤-٧. درآمدهای حاصل از فروش بلیت  ...................................................................................................................   ٧٨

٤-٨ . درآمد حاصل ازتبلیغات  ..................................................................................................................................   ٨٠

٤-٩. درآمد حاصل از ناوگان تحت نظارتی  ............................................................................................................   ٨٠

٤-١٠نتیجه گیری  .......................................................................................................................................................    ٨١

٤-١١. پیشنهادات  ........................................................................................................................................................  ٨٢

فصل پنجم

٥-١.متدولوژی  ..............................................................................................................................................................  ٨٩

فصل ششم

٦-١. شناخت شهر قم  .................................................................................................................................................  ٩٥

٦-٢. تاریخچه مطالعات حمل و نقل شهر قم  ........................................................................................................  ٩٥

٦-٣. برآورد و پیش بینی جمعیت  ............................................................................................................................  ٩٦

٦-٤. سیستم اتوبوسرانی موجود و تنگناهای آن  ...................................................................................................  ٩٨

٦-٥. سیستم اتوبوسرانی پیشنهادی  ........................................................................................................................  ١٠٦

فصل هفتم : نتیجه گیری و پیشنهادات

نتیجه گیری  ..................................................................................................................................................................  ١١٣

پیشنهادات  ..................................................................................................................................................................... ١١٤ 

منابع و مآخذ  ................................................................................................................................................................. ١١٦

فهرست منابع فارسی  ..................................................................................................................................................  ١١٦

فهرست منابع غیر فارسی  ..........................................................................................................................................  ١١٨

چکیده انگلیسی 

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید